Voorbeeldprojecten

 • Inkoop en contractbeheer samenwerkende gemeenten met Bestuur Regio Utrecht (BRU)

  New-Energy-Works ondersteunt een twaalftal gemeenten in de regio Utrecht die samenwerken met BRU op het gebied van inkoop, contractbeheer en risico management. De besluitvorming is door de deelnemende gemeenten gemandateerd aan BRU. De gemeenten beschikken over individuele leverings-overeenkomsten.Bij het contractbeheer worden knelpunten aangepakt en oplossingen geboden die over alle gemeenten gerepliceerd kunnen worden. Een helpdesk is ingericht voor individuele ad-hoc ondersteuning. Door de samenwerking hebben de gemeenten waar nodig toegang tot dieptekennis en ondersteunende capaciteit. Door de gedeelde kosten kon dit alles voor een laagdrempelige jaarlijkse bijdrage per gemeente beschikbaar gesteld worden.

 • GreenTech Gateway

  Wij ondersteunen de TU Delft bij de opbouw van de GreenTech Gateway, door het initieren en mobiliseren van R&D projecten. Daarbij combineren we allerhande disciplines en producten met elkaar. Als resultaat zijn drie grote onderzoeksvoorstellen ontwikkeld en zijn enkele succesvolle start-ups betrokken geraakt bij het onderzoek. Voor een van deze bedrijven zullen wij liaison worden op de TU, als stabiele factor in hun contact met afstudeerders, promovendi en hoogleraren.

   

 • NEO magnetisch koelen - Magnificent

  New-Energy-Works heeft - met subsidie van het NEO-programma - een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een geïntegreerd systeem voor decentraal verwarmen, koelen en ventileren - op basis van het zogenaamde magnetocalorisch effect. Dit effect houdt in dat een materiaal opwarmt als het in een magnetisch veld wordt geplaatst, en afkoelt als het uit het magnetisch veld wordt weggehaald. 

  Conclusie van de studie is dat het Magnificent-ontwerp aantrekkelijk en haalbaar kan zijn, maar nog wel een traject van onderzoek en ontwikkeling moet worden doorlopen. Het eindrapport geeft inzicht in de R&D vragen die nog beantwoord dienen te worden.

 • DeLight

  Licht als een nieuwe energiedrager. Op eigen initiatief en met steun van EOS-NEO is de haalbaarheid onderzocht van licht en lichtgeleiders als basis voor de energie-infrastructuur. Dit blijkt momenteel mogelijk in de vorm van een energetisch voordelig hybride verlichtingssysteem op lokale schaal. 15 tot 25% van de lichtbehoefte verlichtingsbehoefte kan met zonlicht gedekt worden binnen een kantooromgeving. Op wijk of wereldschaal is dit nog niet mogelijk.

 • Markerwaard-Zeenet

  Voor een proeftuin in Zeewolde is een vooronderzoek gedaan naar energiebalancering/opslag van energie in de gemeente Zeewolde.
  Zeewolde is een gebied met over het jaar genomen een groot overschot aan windenergie. Uit analyse van geaggregeerde data die netbeheerder Liander beschikbaar heeft gesteld hebben we 2 analyses kunnen maken. In de eerste plaats hebben we bepaald hoe en met welke balancering- en opslagtechnieken de huidige momenten van vraag opgevangen kunnen worden. Een vraagmoment is typisch een moment waarop het bijvoorbeeld windstil is en er vanwege aanhoudende vraag elektriciteit het gebied in geimporteerd moet worden.Ten tweede is voor de productiekant gekeken naar opslag voor met name de grote vermogens van de productiemomenten. Door deze op te slaan is het in de toekomst/ bij uitbreiding van het windmolenpark mogelijk om met dezelfde netten, aansluitingen en transformatoren een betere benuttingsgraad te realiseren.
  De analyses hebben geleid tot een korte en lange termijn visie.

 • Zonnepanelen op scholen

  Voor de SOVON, een scholengemeenschap in Alkmaar en omgeving, is voor 7 scholen een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van zonnepanelen op daken van scholen.
  Er is bepaald hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden door bepaling van de dakgrootte en omgevingsfactoren als schaduw van bomen of hoge gebouwen en de vermoedelijke opbrengst van de zonnepanelen aan de hand van locatie, hellingshoek en oriëntatie. Samen met een overzicht van het huidige elektriciteitsverbruik en de bijbehorende tarieven en een inschatting van de investeringskosten hebben we hiermee een financiële analyse opgesteld die de SOVON in staat stelt een beslissing te nemen over de eventuele aanschaf van zonnepanelen.

 • Warmtevisie Tilburg

  De gemeente Tilburg, Essent, Attero en Brabant Water vroegen een consortium een visie te ontwikkelen voor de Tilburgse stadsverwarming. Binnen het consortium was New-Energy-Works met name verantwoordelijk voor het opstellen en doorrekenen van verschillende scenario’s voor het warmtenet. Het warmtenet levert warmte aan ruim 28.000 huishoudens (circa 30% van de Tilburgse woningen) en 300 bedrijven. Uitgangspunten voor de ontwikkelde visie is een verduurzaming van het warmtenet, zowel ecologisch, economisch als sociaal. Meer informatie kunt u hier vinden.

 • Onderzoek Technische Mogelijkheden LDEB

  New-Energy-Works heeft in 2012 voor een van de grootste steden Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de technische mogelijkheden voor een lokaal duurzaam energiebedrijf (LDEB). Onderzocht werden de mogelijkheden op het gebied van elektriciteit en warmte, en vooral naar mogelijkheden voor concrete projecten op het gebied van:

  • Warmte Koude Opslag
  • Windenergie
  • Geothermie
  • Warmtenetten
  • Biomassa
  • Zonne-energie 

  In totaal werden bijna 100 concrete projecten geïdentificeerd. Hieruit werd een representatieve groep van 18 projecten geselecteerd en uitgebreid beschreven. De conclusie van de studie was dat de technische mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in de regio ruim voldoende zijn om, zeker op langere termijn, de haalbaarheid van een LDEB te rechtvaardigen en verder te onderzoeken.

 • MLEI Subsidieaanvraag IEE

  Vlak voor de indieningsdeadline heeft TU Delft ons verzocht een subsidieaanvraag te schrijven voor de Europese regeling “Mobilising Local Energy Investment- Project Development Assistance” (MLEI-PDA). De aanvraag betrof ondersteuning voor het financieel, technisch, juridisch en organisatorisch framework voor de renovatie van een aantal universiteitsgebouwen en hun aansluiting op een centraal geothermisch warmtenet. Door een slagvaardig team in te zetten met een combinatie van inhoudelijke en subsidie expertise, zijn we er in geslaagd om in één intensieve week een volledig aanvraag in te dienen.

   

 • Roadmap Energieopslag Zuid-Nederland

  De ontwikkelingsmaatschappijen BOM, LIOF, IMPULS Zeeland en Syntens hebben ons gevraagd om een Roadmap Energieopslag van Zuid-Nederland uit te werken. Deze Roadmap zal de ontwikkelingsmaatschappijen ondersteunen in hun verdere keuzes voor het bevorderen van bedrijvigheid, kennis en technologie rondom energieopslag. New-Energy-Works heeft de marktkansen voor verschillende vormen van energieopslag geïnventariseerd en getoetst bij experts. Middels een intensieve workshop zijn lokale partijen geconfronteerd met de potentiele technologieën en is een prioritering opgesteld.

  Bekijk het rapport.

   

 • Expert Review

  Twee New-Energy-Works adviseurs hebben in 2012 een expert review uitgevoerd op de uitgebreide haalbaarheidsstudie voor een Lokaal Energiebedrijf. De technische en bedrijfskundige aspecten werden beoordeeld, alsmede de opbouw van het rapport en de presentatie van de resultaten en aanbevelingen.

 • MicroWKK

  Voor een van de grootste inversteerders in MicroWKK in Nederland werd in een vroeg stadium een strategische analyse uitgevoerd en een strategisch marketingplan voor MicroWKK opgesteld. Er lag een accent op de samenwerking met andere marktpartijen en op de verdeling en timing van de investeringen over R&D, marktinfrastructuur en communicatie. Een concreet programmaplan met acties was het resultaat.

 • Aanjaagteam Energie

  New-Energy-Works heeft als partner van RElocal in de periode 2011-2012 de activiteiten van het Aanjaagteam Energie in de Provincie Utrecht gecoördineerd. Tientallen lokale duurzame energie initiatieven werden ondersteund bij hun ontwikkeling. Bijna 20 verschillende adviseurs werden ingezet, met de specifieke kennis en ervaring die nodig was om de uiteenlopende vragen op maat te beantwoorden. Naast het maatwerk advies op basis van vragen uit de markt, werden ook enkele gerichte onderzoeken uitgevoerd en werden diverse “one-to-many” activiteiten georganiseerd of ondersteund: cursussen, congressen, workshops en thema-bijeenkomsten van uiteenlopende omvang.

   

 • PV-Monitoring HAL/Nieuwland

  New-Energy-Works heeft de energieopbrengsten van de twee grootste nieuwbouwgebieden met PV-systemen met elkaar vergeleken en onderzocht of de leerervaringen uit (oudere) Nieuwland zijn gebruikt in het HAL-project. Een overzicht van de kennis en leerervaring uit beide projecten is beschikbaar gemaakt, o.a. in de vorm van een korte documentaire.

 • Milieubeleidsplan Gemeente Voorschoten

  Gemeente Voorschoten heeft ons gevraagd om in korte tijd, hun milieubeleidsplan voor 2012-2016 op te stellen. Het milieubeleidsplan geeft de pijlers en afwegingen voor de komende vier jaar aan die de gemeente en haar samenleving belangrijk achten. In plaats van een traditionele indeling naar milieudisciplines, is gekozen voor een indeling in maatschappelijke segmenten. Hierdoor kunnen doelstelling en afwegingen integraal worden neergezet. Het milieubeleidsplan is te vinden op de website van de gemeente.

 • Plan van Aanpak EPBD

  Voor verschillende woningcorporaties is een plan van aanpak gemaakt  voor invoering van de EPBD. In dit plan van aanpak wordt aangegeven welke stappen woningcorporaties moeten nemen en welke afdelingen wat doen. Het plan van aanpak werd in overleg met de betrokken afdelingen opgesteld. Tevens werd geassisteerd bij het selecteren van een leverancier voor archiefonderzoek en het veldwerk.
 • Planstudie Warmteplan Zaanstad

  New-Energy-Works heeft voor de gemeente Zaanstad de mogelijkheid onderzocht naar de potentie van een warmte|koude netwerk. Om te onderzoeken of een dergelijk netwerk haalbaar is, heeft de gemeente Zaanstad, met steun van het AgentschapNL programma "Innovatieve Klimaatneutrale Steden" (IKS), in een planstudie laten onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot een flexibel, hybride, duurzaam, warmte- en koudenetwerk. 

  NEW heeft in deze planstudie een vijftal concrete gebiedsontwikkelingen getoetst op haalbaarheid van de aanleg van een warmte/koude netwerk op wijkniveau. Er is daarbij een globaal tracé bepaald en op rentabiliteit doorgerekend. De conclusie van deze doorrekening is, dat een warmte netwerk rendabel kan zijn, mits voldoende bestaande wijken aangesloten worden. In de periode tot 2023 zouden ca. 15.000 woning-equivalenten van warmte kunnen worden voorzien.

 • Programma Alternatieve Brandstoffen

  Gemeente Utrecht heeft New-Energy-Works gevraagd een programma Alternatieve Brandstoffen te schrijven, dat kan rekenen op voldoende draagvlak. Het programma omvat de visie, de doelstellingen, het plan van aanpak voor opzet van het programmamanagement en een budgettering voor de gemeente over een periode van vijf jaar. Het programma sluit nauw aan bij andere programma’s op het gebied van duurzaamheid en luchtkwaliteit binnen de gemeente Utrecht. 
  Net als vele andere grote steden in Nederland heeft gemeente Utrecht te maken met fijnstof problematiek, met name veroorzaakt door gemotoriseerd wegvervoer. Het inzetten van alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit en aardgas draagt bij aan vermindering van uitstoot van fijnstof. Tegelijkertijd draagt het bij aan andere gemeentelijke milieudoelstellingen, zoals de reductie van CO2.

 • Congres en Convenant

  Klimaatneutraal worden kan je als gemeente niet alleen. In opdracht van een gemeente ondersteunde New-Energy-Works hen in het traject om vorm te geven aan samenwerkingsverbanden met derden. Daarnaast organiseerden we een congres om de ambitie van de gemeente kenbaar te maken en lokale partijen te betrekken, enthousiasmeren en handvatten te geven om zelf actie te ondernemen. Hierbij waren wij verantwoordelijk voor de programmering, organisatie en werving van deelnemers. Dit resulteerde in een succesvol congres met 200 deelnemers. De grote opkomst, de participatie in de workshops en de resultaten van de evaluatie zijn voor de gemeente aanleiding om inderdaad met veel energie door te bouwen aan samenwerkingsverbanden en nieuwe initiatieven te faciliteren.

 • Altener IMPACT

  Voor de Europese Commissie zijn 600 projecten uit 1993 t/m 2002 van het Altener programma (stimuleren van duurzame energie) geëvalueerd. De EC had geen helder beeld van het effect van die projecten in de markt. New-Energy-Works heeft deze evaluatie naar van effecten van overheidsprogramma’s en projecten met haar beproefde IMPACT© methode, gebaseerd op o.a. adoptieprocessen, innovatietheorie, clustertheorie, en business intelligence uitgevoerd. Met de analyse werd duidelijk op welke termijn er welk soort impacts bij welk soort projecten en uitvoerders zijn te verwachten. Tevens werd duidelijk welke factoren binnen en buiten een project tot successen leiden. Op grond daarvan zijn enkele verstrekkende aanbevelingen gedaan en opgevolgd die worden gebruikt als input voor het 6e/7e kaderprogramma en voor het vormgeven van het Intelligent Energy for Europe programma.

 • Monitoring EBVW

  Wij hebben een methodiek ontwikkeld waarmee de energiebesparing van maatregelen in de bestaande woningbouw betrouwbaar kan worden bepaald. Deze methodiek is voor een tiental renovatieprojecten van woningcorporaties toegepast.

 • Energieonderzoek zwembad Dijnselburg

  Zwembaden zijn grote energiegebrukers. Om energiekosten te besparen en het duurzaam beleid te ondersteunen, heeft New-Energy-Works voor een zwembad in Zeist een energieonderzoek uitgevoerd. Hierin richtten wij ons niet alleen op traditionele besparingsmogelijkheden, maar ook op duurzame opwekking van warmte en elektriciteit. Meer informatie treft u aan in de factsheet over dit project.

 • NEO magnetisch koelen - Magnificent

  New-Energy-Works heeft - met subsidie van het NEO-programma - een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een geïntegreerd systeem voor decentraal verwarmen, koelen en ventileren - op basis van het zogenaamde magnetocalorisch effect. Dit effect houdt in dat een materiaal opwarmt als het in een magnetisch veld wordt geplaatst, en afkoelt als het uit het magnetisch veld wordt weggehaald. 

  Conclusie van de studie is dat het Magnificent-ontwerp aantrekkelijk en haalbaar kan zijn, maar nog wel een traject van onderzoek en ontwikkeling moet worden doorlopen. Het eindrapport geeft inzicht in de R&D vragen die nog beantwoord dienen te worden.

 • Merits - Disseminatie

  In opdracht van TNO hebben we voor het FP7-project MERITS het raamwerk voor de algemene disseminatie opgesteld samen met het ontwerp van de website inclusief nieuwsbrief-faciliteit. Deze website hebben we vervolgens met een partner gerealiseerd. De website is gebaseerd op een eenvoudig CMS, zodat de projectleider de informatie op de website zelf kan bijhouden. In het MERITS project wordt een compacte warmtebatterij ontwikkeld. Eerder al hebben we TNO succesvol ondersteund bij het schrijven van het subsidievoorstel voor dit project.

 • Communicatieplan Smart Grids

  De hoofddoelstelling van het project “Smart Grid: rendement voor iedereen” in de Provincie Utrecht is de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van opschaalbare dienstenconcepten op het gebied van smart grids. Deze ontwikkeling vindt vooral plaats in twee deelprojecten in de gemeenten Utrecht en Amersfoort, in samenwerking met bewoners en diverse bedrijven en overheden. New-Energy-Works heeft eind 2012, als adviseur en samenwerkingspartner, het communicatie- en kennisdelingsplan voor dit project opgezet. De communicatiedoelstellingen werden geformuleerd, diverse doelgroepen voor de communicatie werden geïdentificeerd, communicatieboodschappen werden aangescherpt en de communicatiemiddelen werden benoemd en uitgewerkt. Ook de organisatie werd uitgewerkt, met een communicatiekalender, begroting en een aanpak voor monitoring van de resultaten. Na een workshop en uitgebreide input van de consortiumpartners, met name van Taskforce Innovatie Utrecht (TFI), resulteerde een plan met breed draagvlak. New-Energy-Works en New-Energy TV leverden begin 2013 nog een film af die een goede indruk geeft van het project: http://new-energy.tv/overig/smart_grid_rendement_voor_iedereen.html

 • Energiesprongprijs

  New-Energy-Works heeft, namens de Energiesprong, samenwerking gezocht met GasTerra om de speciale Energiesprongprijs te integreren in de GasTerra Transitie Jaarprijs (GTJP) van 2011. De GTJP zoekt goede innovatie ideeën om transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie te maken. Met de speciale Energiesprongprijs in deze editie wilden Energiesprong en GasTerra nadrukkelijker ook innovatieve inzendingen vergaren specifiek voor de gebouwde omgeving en met nadruk op multidisciplinair samenwerken. Wij hebben voor Energiesprong de samenwerkingsafspraken afgestemd, de criteria voor de Energiesprongprijs opgesteld en actieve ondersteuning geboden in de communicatie, werving  en inhoudelijke opzet van de prijsvraag. Met als resultaat dat de kwaliteit en het aantal inzendingen hoger lag dan voorgaande edities.

  Bekijk ook het filmpje van de winnaars van de Energiesprongprijs.

   

 • Smart Energy

  New-Energy-Works heeft in 2012 het Smart Energy Collective geholpen om de communicatie op te zetten. Smart Energy Collective is een brancheoverstijgende samenwerking van zo’n 20 bedrijven. Middels ‘open innovatie’ wordt samen gewerkt aan technologische innovaties en nieuwe diensten op het brede terrein van ‘smart energy’. In vijf demonstratieprojecten worden de innovaties en nieuwe diensten in de praktijk getoetst en gedemonstreerd. New-Energy-Works heeft onder meer een handreiking voor de communicatie voor het consortium opgesteld, diverse flyers gemaakt, interne nieuwsbrieven verzorgd en verschillende bijeenkomsten ondersteund. Hierbij werden ook de toepassing van de huisstijl en de website verbeterd. 

   

 • Duurzaan2011

  New-Energy-Works heeft gemeente Zaanstad ondersteund bij de organisatie van de manifestatie"Duurzaan2011". Deze manifestatie vond plaats op de dag van de duurzaamheid 11-11-2011. De gemeente wilde met Duurzaan2011 lokale ondernemers actief informeren, stimuleren en begeleiden om duurzamer te ondernemen. Met meer dan 200 bezoekers en een uitgebreid en divers dagprogramma heeft Gemeente Zaanstad hun duurzame ambities succesvol overgebracht op de ondernemers.

   

 • Webapplicaties subsidies en leningen

  New-Energy-Works heeft diverse energieregelingen voor overheden ontwikkeld: van het ontwerp en implementatie van een regeling, tot de ontwikkeling en het onderhoud van de bijbehorende webapplicatie. Door onze ervaring kunnen we snel een website voor uw regeling bouwen. Hierbij gebruiken we een overzichtelijk ontwerp waarbij de aanvrager van de regeling exact weet waar hij/zij aan toe is en wat er van hem/haar gevraagd wordt.

  Daarnaast bevat de webapplicatie een onderhoudsysteem, waardoor uw makkelijk kunt zien hoeveel aanvragen er gedaan zijn en welke bedragen hiermee gemoeid zijn. U kunt hiermee ook aanvragers die niet weten wat ze moeten doen eenvoudig helpen.

  De regeling kan geheel volgens huisstijl gebouwd worden en voldoet volledig aan de rijkswebrichtlijnen. 

  Wilt u kijken hoe dit in de praktijk werkt, dan kunt dit bekijken op de site voor Leningen of de site voor Subsidies.
 • HHW Symposium

  In opdracht van een gemeente ondersteunde New-Energy-Works de subsidiering, de programmering en de organisatie van een symposium en een werkconferentie op twee opvolgende dagen. In het (inter)nationale symposium werd een project in uitvoering van de gemeente mbt grootschalige toepassing van zonneenergie gepresenteerd en een bedrijvenmarkt gehouden. In de werkconferentie werden bedrijven uit de regio geïnformeerd over de kansen voor duurzaam ondernemen rondom energie en milieu. Beide evenementen waren succesvol, met ca 150 deelnemers in het symposium, en 60 deelnemers in de conferentie. Nav beide evenementen was er veel spin-off.

 • Het Energiehuis

  Het Energiehuis is ontwikkeld om potentiële energiebesparingen in een huis middels overzichtelijke stappen in kaart te brengen, en tegelijkertijd te laten zien wat de maatregelen opleveren en welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn. Dit kan door het fysiek klikken op onderdelen van het energiehuis, bijvoorbeeld het dak, en vervolgens het invoeren van het dakoppervlak. Je krijgt dan direct een overzicht te zien van de kosten, de terugverdientijd, de CO2 besparing en de jaarlijkse besparing in m3 gas of kWh elektriciteit. Het energiehuis kan uiteraard op maat gemaakt worden afhankelijk van de gewenste huisstijl en lopende subsidies. Voor een voorbeeld klik op Het Energiehuis.

 • Energierapportaal

  EnergieRapportaal.nl® is de online multi-client rapportage en consultancy omgeving van New-Energy-Works voor gemeenten, NGO’s en het bedrijfsleven. Voor elk energiedomein treedt een actieve consultant op als moderator. Afhankelijk van het ondewerp zorgt deze voor interactie, updating, beantwoording van vragen en nader onderzoek.   
  Meer informatie ga naar Rapportaal.nl

 • Congres en Convenant

  Klimaatneutraal worden kan je als gemeente niet alleen. In opdracht van een gemeente ondersteunde New-Energy-Works hen in het traject om vorm te geven aan samenwerkingsverbanden met derden. Daarnaast organiseerden we een congres om de ambitie van de gemeente kenbaar te maken en lokale partijen te betrekken, enthousiasmeren en handvatten te geven om zelf actie te ondernemen. Hierbij waren wij verantwoordelijk voor de programmering, organisatie en werving van deelnemers. Dit resulteerde in een succesvol congres met 200 deelnemers. De grote opkomst, de participatie in de workshops en de resultaten van de evaluatie zijn voor de gemeente aanleiding om inderdaad met veel energie door te bouwen aan samenwerkingsverbanden en nieuwe initiatieven te faciliteren.

 • MLEI Subsidieaanvraag IEE

  Vlak voor de indieningsdeadline heeft TU Delft ons verzocht een subsidieaanvraag te schrijven voor de Europese regeling “Mobilising Local Energy Investment- Project Development Assistance” (MLEI-PDA). De aanvraag betrof ondersteuning voor het financieel, technisch, juridisch en organisatorisch framework voor de renovatie van een aantal universiteitsgebouwen en hun aansluiting op een centraal geothermisch warmtenet. Door een slagvaardig team in te zetten met een combinatie van inhoudelijke en subsidie expertise, zijn we er in geslaagd om in één intensieve week een volledig aanvraag in te dienen.

   

 • GreenTech Gateway

  Wij ondersteunen de TU Delft bij de opbouw van de GreenTech Gateway, door het initieren en mobiliseren van R&D projecten. Daarbij combineren we allerhande disciplines en producten met elkaar. Als resultaat zijn drie grote onderzoeksvoorstellen ontwikkeld en zijn enkele succesvolle start-ups betrokken geraakt bij het onderzoek. Voor een van deze bedrijven zullen wij liaison worden op de TU, als stabiele factor in hun contact met afstudeerders, promovendi en hoogleraren.

   

 • Het Energiehuis

  Het Energiehuis is ontwikkeld om potentiële energiebesparingen in een huis middels overzichtelijke stappen in kaart te brengen, en tegelijkertijd te laten zien wat de maatregelen opleveren en welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn. Dit kan door het fysiek klikken op onderdelen van het energiehuis, bijvoorbeeld het dak, en vervolgens het invoeren van het dakoppervlak. Je krijgt dan direct een overzicht te zien van de kosten, de terugverdientijd, de CO2 besparing en de jaarlijkse besparing in m3 gas of kWh elektriciteit. Het energiehuis kan uiteraard op maat gemaakt worden afhankelijk van de gewenste huisstijl en lopende subsidies. Voor een voorbeeld klik op Het Energiehuis.

 • Coordinator SUNCITIES

  Managen van het projectbureau van de gemeente Heerhugowaard t.b.v. "Stad van de Zon" financieel ondersteund door de EC onder het 5e kaderprogramma. Het projectbureau was verantwoordelijk voor de coordinatie, organisatie van projectbijeenkomsten, rapportages en verzorgen van kennisverspreiding. Het project werd door vele woelige wateren geleid, met als gevolg dat ambitie, kwaliteit en tevredenheid bij de subsidiegevers nog steeds hoog is.

   

 • Nieuw Energiek Utrecht

  New-Energy-Works heeft een provincie ondersteund bij het opstellen van een subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren om hen financieel te ondersteunen bij het realiseren van energiebesparing en duuurzame energie. De uitvoering van de regeling is gemandateerd aan een stichting. Om dat mogelijk te maken, is het uitvoeringsproces uitgebreid afgestemd met de geldende Algemene Subsidieverordening van de provincie. Dit heeft geresulteerd in een relatief simpel proces dat volledig voldoet aan de juridische vereisten.

 • TEMPO-regeling

  New-Energy-Works heeft voor Heerhugowaard de ‘Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten’, oftewel de TEMPO-regeling,  ontworpen. We waren verantwoordelijk voor het schrijven van een regeling met een onderbouwde subsidiebijdrage, die juridisch onderbouwd was, inhoudelijk geen tegenstrijdigheid vertoonde, die fraude-bestendig was maar voor de gemeente ook eenvoudig in de uitvoering zou zijn.

 • Altener IMPACT

  Voor de Europese Commissie zijn 600 projecten uit 1993 t/m 2002 van het Altener programma (stimuleren van duurzame energie) geëvalueerd. De EC had geen helder beeld van het effect van die projecten in de markt. New-Energy-Works heeft deze evaluatie naar van effecten van overheidsprogramma’s en projecten met haar beproefde IMPACT© methode, gebaseerd op o.a. adoptieprocessen, innovatietheorie, clustertheorie, en business intelligence uitgevoerd. Met de analyse werd duidelijk op welke termijn er welk soort impacts bij welk soort projecten en uitvoerders zijn te verwachten. Tevens werd duidelijk welke factoren binnen en buiten een project tot successen leiden. Op grond daarvan zijn enkele verstrekkende aanbevelingen gedaan en opgevolgd die worden gebruikt als input voor het 6e/7e kaderprogramma en voor het vormgeven van het Intelligent Energy for Europe programma.

 • Aanjaagteam Energie

  New-Energy-Works heeft als partner van RElocal in de periode 2011-2012 de activiteiten van het Aanjaagteam Energie in de Provincie Utrecht gecoördineerd. Tientallen lokale duurzame energie initiatieven werden ondersteund bij hun ontwikkeling. Bijna 20 verschillende adviseurs werden ingezet, met de specifieke kennis en ervaring die nodig was om de uiteenlopende vragen op maat te beantwoorden. Naast het maatwerk advies op basis van vragen uit de markt, werden ook enkele gerichte onderzoeken uitgevoerd en werden diverse “one-to-many” activiteiten georganiseerd of ondersteund: cursussen, congressen, workshops en thema-bijeenkomsten van uiteenlopende omvang.

   

 • Energiesprongprijs

  New-Energy-Works heeft, namens de Energiesprong, samenwerking gezocht met GasTerra om de speciale Energiesprongprijs te integreren in de GasTerra Transitie Jaarprijs (GTJP) van 2011. De GTJP zoekt goede innovatie ideeën om transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie te maken. Met de speciale Energiesprongprijs in deze editie wilden Energiesprong en GasTerra nadrukkelijker ook innovatieve inzendingen vergaren specifiek voor de gebouwde omgeving en met nadruk op multidisciplinair samenwerken. Wij hebben voor Energiesprong de samenwerkingsafspraken afgestemd, de criteria voor de Energiesprongprijs opgesteld en actieve ondersteuning geboden in de communicatie, werving  en inhoudelijke opzet van de prijsvraag. Met als resultaat dat de kwaliteit en het aantal inzendingen hoger lag dan voorgaande edities.

  Bekijk ook het filmpje van de winnaars van de Energiesprongprijs.

   

 • Coordinator SUNCITIES

  Managen van het projectbureau van de gemeente Heerhugowaard t.b.v. "Stad van de Zon" financieel ondersteund door de EC onder het 5e kaderprogramma. Het projectbureau was verantwoordelijk voor de coordinatie, organisatie van projectbijeenkomsten, rapportages en verzorgen van kennisverspreiding. Het project werd door vele woelige wateren geleid, met als gevolg dat ambitie, kwaliteit en tevredenheid bij de subsidiegevers nog steeds hoog is.

   

 • Programma Alternatieve Brandstoffen

  Gemeente Utrecht heeft New-Energy-Works gevraagd een programma Alternatieve Brandstoffen te schrijven, dat kan rekenen op voldoende draagvlak. Het programma omvat de visie, de doelstellingen, het plan van aanpak voor opzet van het programmamanagement en een budgettering voor de gemeente over een periode van vijf jaar. Het programma sluit nauw aan bij andere programma’s op het gebied van duurzaamheid en luchtkwaliteit binnen de gemeente Utrecht. 
  Net als vele andere grote steden in Nederland heeft gemeente Utrecht te maken met fijnstof problematiek, met name veroorzaakt door gemotoriseerd wegvervoer. Het inzetten van alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit en aardgas draagt bij aan vermindering van uitstoot van fijnstof. Tegelijkertijd draagt het bij aan andere gemeentelijke milieudoelstellingen, zoals de reductie van CO2.

 • Risico management gemeente Delft en samenwerkende gemeenten

  Opstellen van risicostrategie en uitvoeringsprocedure voor de omgang met (marktprijs)risico onder aardgas- en elektriciteitsleveringsovereenkomsten. Uitvoeren van marktanalyse, opstellen van strategiedoelstelling en definiëren van concrete markcriteria waarbij tarieven vastgelegd worden.Bij marktcriteria werden naast prijsniveaus als trigger ook prijsbeweging en marktmomentum gewogen in de beslissingscriteria.

 • Inkoop en risico management samenwerkende HHAL gemeenten

  New-Energy-Works ondersteunt de HHAL gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en Heiloo bij de inkoop, het contractbeheer en het risico management rondom de aardgas- en elektriciteitscontracten. De besluitvorming is door de deelnemende gemeenten gemandateerd aan gemeente Alkmaar. De gemeenten beschikken over individuele leverings-overeenkomsten.Bij de inkoop werden in het Inkoopprotocol de uitgangspunten en randvoorwaarden vastgelegd. Op basis hiervan werd het Bestek opgesteld en de Europese aanbestedingsprocedure doorlopen, leidend tot selectie van de leverancier(s). Voor het vastleggen van de tarieven werd een separate strategie en uitvoeringsprocedure opgesteld. De verduurzaming werd gerealiseerd door de aankoop van Garanties van Oorsprong (GvO) en CO2 compensatie.