Voorbeeldprojecten

 • Onderzoek en advies

  Graag illustreren we onze dienstverlening aan de hand van een aantal opdrachten die we reeds hebben uitgevoerd.

  • Markerwaard-Zeenet

   Voor een proeftuin in Zeewolde is een vooronderzoek gedaan naar energiebalancering/opslag van energie in de gemeente Zeewolde.
   Zeewolde is een gebied met over het jaar genomen een groot overschot aan windenergie. Uit analyse van geaggregeerde data die netbeheerder Liander beschikbaar heeft gesteld hebben we 2 analyses kunnen maken. In de eerste plaats hebben we bepaald hoe en met welke balancering- en opslagtechnieken de huidige momenten van vraag opgevangen kunnen worden. Een vraagmoment is typisch een moment waarop het bijvoorbeeld windstil is en er vanwege aanhoudende vraag elektriciteit het gebied in geimporteerd moet worden.Ten tweede is voor de productiekant gekeken naar opslag voor met name de grote vermogens van de productiemomenten. Door deze op te slaan is het in de toekomst/ bij uitbreiding van het windmolenpark mogelijk om met dezelfde netten, aansluitingen en transformatoren een betere benuttingsgraad te realiseren.
   De analyses hebben geleid tot een korte en lange termijn visie.

  • Zonnepanelen op scholen

   Voor de SOVON, een scholengemeenschap in Alkmaar en omgeving, is voor 7 scholen een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van zonnepanelen op daken van scholen.
   Er is bepaald hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden door bepaling van de dakgrootte en omgevingsfactoren als schaduw van bomen of hoge gebouwen en de vermoedelijke opbrengst van de zonnepanelen aan de hand van locatie, hellingshoek en oriëntatie. Samen met een overzicht van het huidige elektriciteitsverbruik en de bijbehorende tarieven en een inschatting van de investeringskosten hebben we hiermee een financiële analyse opgesteld die de SOVON in staat stelt een beslissing te nemen over de eventuele aanschaf van zonnepanelen.

  • Warmtevisie Tilburg

   De gemeente Tilburg, Essent, Attero en Brabant Water vroegen een consortium een visie te ontwikkelen voor de Tilburgse stadsverwarming. Binnen het consortium was New-Energy-Works met name verantwoordelijk voor het opstellen en doorrekenen van verschillende scenario’s voor het warmtenet. Het warmtenet levert warmte aan ruim 28.000 huishoudens (circa 30% van de Tilburgse woningen) en 300 bedrijven. Uitgangspunten voor de ontwikkelde visie is een verduurzaming van het warmtenet, zowel ecologisch, economisch als sociaal. Meer informatie kunt u hier vinden.

  • Onderzoek Technische Mogelijkheden LDEB

   New-Energy-Works heeft in 2012 voor een van de grootste steden Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de technische mogelijkheden voor een lokaal duurzaam energiebedrijf (LDEB). Onderzocht werden de mogelijkheden op het gebied van elektriciteit en warmte, en vooral naar mogelijkheden voor concrete projecten op het gebied van:

   • Warmte Koude Opslag
   • Windenergie
   • Geothermie
   • Warmtenetten
   • Biomassa
   • Zonne-energie 

   In totaal werden bijna 100 concrete projecten geïdentificeerd. Hieruit werd een representatieve groep van 18 projecten geselecteerd en uitgebreid beschreven. De conclusie van de studie was dat de technische mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in de regio ruim voldoende zijn om, zeker op langere termijn, de haalbaarheid van een LDEB te rechtvaardigen en verder te onderzoeken.

  • MLEI Subsidieaanvraag IEE

   Vlak voor de indieningsdeadline heeft TU Delft ons verzocht een subsidieaanvraag te schrijven voor de Europese regeling “Mobilising Local Energy Investment- Project Development Assistance” (MLEI-PDA). De aanvraag betrof ondersteuning voor het financieel, technisch, juridisch en organisatorisch framework voor de renovatie van een aantal universiteitsgebouwen en hun aansluiting op een centraal geothermisch warmtenet. Door een slagvaardig team in te zetten met een combinatie van inhoudelijke en subsidie expertise, zijn we er in geslaagd om in één intensieve week een volledig aanvraag in te dienen.

    

  • Roadmap Energieopslag Zuid-Nederland

   De ontwikkelingsmaatschappijen BOM, LIOF, IMPULS Zeeland en Syntens hebben ons gevraagd om een Roadmap Energieopslag van Zuid-Nederland uit te werken. Deze Roadmap zal de ontwikkelingsmaatschappijen ondersteunen in hun verdere keuzes voor het bevorderen van bedrijvigheid, kennis en technologie rondom energieopslag. New-Energy-Works heeft de marktkansen voor verschillende vormen van energieopslag geïnventariseerd en getoetst bij experts. Middels een intensieve workshop zijn lokale partijen geconfronteerd met de potentiele technologieën en is een prioritering opgesteld.

   Bekijk het rapport.

    

  • Expert Review

   Twee New-Energy-Works adviseurs hebben in 2012 een expert review uitgevoerd op de uitgebreide haalbaarheidsstudie voor een Lokaal Energiebedrijf. De technische en bedrijfskundige aspecten werden beoordeeld, alsmede de opbouw van het rapport en de presentatie van de resultaten en aanbevelingen.

  • MicroWKK

   Voor een van de grootste inversteerders in MicroWKK in Nederland werd in een vroeg stadium een strategische analyse uitgevoerd en een strategisch marketingplan voor MicroWKK opgesteld. Er lag een accent op de samenwerking met andere marktpartijen en op de verdeling en timing van de investeringen over R&D, marktinfrastructuur en communicatie. Een concreet programmaplan met acties was het resultaat.

  • Aanjaagteam Energie

   New-Energy-Works heeft als partner van RElocal in de periode 2011-2012 de activiteiten van het Aanjaagteam Energie in de Provincie Utrecht gecoördineerd. Tientallen lokale duurzame energie initiatieven werden ondersteund bij hun ontwikkeling. Bijna 20 verschillende adviseurs werden ingezet, met de specifieke kennis en ervaring die nodig was om de uiteenlopende vragen op maat te beantwoorden. Naast het maatwerk advies op basis van vragen uit de markt, werden ook enkele gerichte onderzoeken uitgevoerd en werden diverse “one-to-many” activiteiten georganiseerd of ondersteund: cursussen, congressen, workshops en thema-bijeenkomsten van uiteenlopende omvang.

    

  • PV-Monitoring HAL/Nieuwland

   New-Energy-Works heeft de energieopbrengsten van de twee grootste nieuwbouwgebieden met PV-systemen met elkaar vergeleken en onderzocht of de leerervaringen uit (oudere) Nieuwland zijn gebruikt in het HAL-project. Een overzicht van de kennis en leerervaring uit beide projecten is beschikbaar gemaakt, o.a. in de vorm van een korte documentaire.

  • Milieubeleidsplan Gemeente Voorschoten

   Gemeente Voorschoten heeft ons gevraagd om in korte tijd, hun milieubeleidsplan voor 2012-2016 op te stellen. Het milieubeleidsplan geeft de pijlers en afwegingen voor de komende vier jaar aan die de gemeente en haar samenleving belangrijk achten. In plaats van een traditionele indeling naar milieudisciplines, is gekozen voor een indeling in maatschappelijke segmenten. Hierdoor kunnen doelstelling en afwegingen integraal worden neergezet. Het milieubeleidsplan is te vinden op de website van de gemeente.

  • Plan van Aanpak EPBD

   Voor verschillende woningcorporaties is een plan van aanpak gemaakt  voor invoering van de EPBD. In dit plan van aanpak wordt aangegeven welke stappen woningcorporaties moeten nemen en welke afdelingen wat doen. Het plan van aanpak werd in overleg met de betrokken afdelingen opgesteld. Tevens werd geassisteerd bij het selecteren van een leverancier voor archiefonderzoek en het veldwerk.
  • Planstudie Warmteplan Zaanstad

   New-Energy-Works heeft voor de gemeente Zaanstad de mogelijkheid onderzocht naar de potentie van een warmte|koude netwerk. Om te onderzoeken of een dergelijk netwerk haalbaar is, heeft de gemeente Zaanstad, met steun van het AgentschapNL programma "Innovatieve Klimaatneutrale Steden" (IKS), in een planstudie laten onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot een flexibel, hybride, duurzaam, warmte- en koudenetwerk. 

   NEW heeft in deze planstudie een vijftal concrete gebiedsontwikkelingen getoetst op haalbaarheid van de aanleg van een warmte/koude netwerk op wijkniveau. Er is daarbij een globaal tracé bepaald en op rentabiliteit doorgerekend. De conclusie van deze doorrekening is, dat een warmte netwerk rendabel kan zijn, mits voldoende bestaande wijken aangesloten worden. In de periode tot 2023 zouden ca. 15.000 woning-equivalenten van warmte kunnen worden voorzien.

  • Programma Alternatieve Brandstoffen

   Gemeente Utrecht heeft New-Energy-Works gevraagd een programma Alternatieve Brandstoffen te schrijven, dat kan rekenen op voldoende draagvlak. Het programma omvat de visie, de doelstellingen, het plan van aanpak voor opzet van het programmamanagement en een budgettering voor de gemeente over een periode van vijf jaar. Het programma sluit nauw aan bij andere programma¬ís op het gebied van duurzaamheid en luchtkwaliteit binnen de gemeente Utrecht. 
   Net als vele andere grote steden in Nederland heeft gemeente Utrecht te maken met fijnstof problematiek, met name veroorzaakt door gemotoriseerd wegvervoer. Het inzetten van alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit en aardgas draagt bij aan vermindering van uitstoot van fijnstof. Tegelijkertijd draagt het bij aan andere gemeentelijke milieudoelstellingen, zoals de reductie van CO2.

  • Congres en Convenant

   Klimaatneutraal worden kan je als gemeente niet alleen. In opdracht van een gemeente ondersteunde New-Energy-Works hen in het traject om vorm te geven aan samenwerkingsverbanden met derden. Daarnaast organiseerden we een congres om de ambitie van de gemeente kenbaar te maken en lokale partijen te betrekken, enthousiasmeren en handvatten te geven om zelf actie te ondernemen. Hierbij waren wij verantwoordelijk voor de programmering, organisatie en werving van deelnemers. Dit resulteerde in een succesvol congres met 200 deelnemers. De grote opkomst, de participatie in de workshops en de resultaten van de evaluatie zijn voor de gemeente aanleiding om inderdaad met veel energie door te bouwen aan samenwerkingsverbanden en nieuwe initiatieven te faciliteren.

  • Altener IMPACT

   Voor de Europese Commissie zijn 600 projecten uit 1993 t/m 2002 van het Altener programma (stimuleren van duurzame energie) geëvalueerd. De EC had geen helder beeld van het effect van die projecten in de markt. New-Energy-Works heeft deze evaluatie naar van effecten van overheidsprogramma¬ís en projecten met haar beproefde IMPACT© methode, gebaseerd op o.a. adoptieprocessen, innovatietheorie, clustertheorie, en business intelligence uitgevoerd. Met de analyse werd duidelijk op welke termijn er welk soort impacts bij welk soort projecten en uitvoerders zijn te verwachten. Tevens werd duidelijk welke factoren binnen en buiten een project tot successen leiden. Op grond daarvan zijn enkele verstrekkende aanbevelingen gedaan en opgevolgd die worden gebruikt als input voor het 6e/7e kaderprogramma en voor het vormgeven van het Intelligent Energy for Europe programma.

  • Monitoring EBVW

   Wij hebben een methodiek ontwikkeld waarmee de energiebesparing van maatregelen in de bestaande woningbouw betrouwbaar kan worden bepaald. Deze methodiek is voor een tiental renovatieprojecten van woningcorporaties toegepast.

  • Energieonderzoek zwembad Dijnselburg

   Zwembaden zijn grote energiegebrukers. Om energiekosten te besparen en het duurzaam beleid te ondersteunen, heeft New-Energy-Works voor een zwembad in Zeist een energieonderzoek uitgevoerd. Hierin richtten wij ons niet alleen op traditionele besparingsmogelijkheden, maar ook op duurzame opwekking van warmte en elektriciteit. Meer informatie treft u aan in de factsheet over dit project.

  • NEO magnetisch koelen - Magnificent

   New-Energy-Works heeft - met subsidie van het NEO-programma - een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een geïntegreerd systeem voor decentraal verwarmen, koelen en ventileren - op basis van het zogenaamde magnetocalorisch effect. Dit effect houdt in dat een materiaal opwarmt als het in een magnetisch veld wordt geplaatst, en afkoelt als het uit het magnetisch veld wordt weggehaald. 

   Conclusie van de studie is dat het Magnificent-ontwerp aantrekkelijk en haalbaar kan zijn, maar nog wel een traject van onderzoek en ontwikkeling moet worden doorlopen. Het eindrapport geeft inzicht in de R&D vragen die nog beantwoord dienen te worden.